ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

KURUMSAL

Türkiye’de endüstriyel mutfak sektöründe yeniliklerin öncüsü İnoksan, sosyal sorumluluk politikalarını yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak görür. İnsana ve dünyaya duyduğu saygıdan ve sevgiden ilham alarak belirlediği politikaları kapsamında tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye önem verir. Topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kurumsal yapıya sahip olan İnoksan için sosyal sorumluluk politikaları önceliklidir. Bu yapısıyla İnoksan, kurulduğu günden bu yana tüm paydaşlarına yönelik olarak sorumluluklarını yerine getirmeyi ilke edinir ve bu doğrultuda çalışanlarının, sektörün ve toplumun gelişimi için projeler geliştir. İnoksan’ın sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken vazgeçilmez değerleri şunlardır;

  • Dürüst ve Güvenilir Olmak
  • Sektöründe Yenilikçi ve Yaratıcı Olmak
  • Müşteri ve Kalite Odaklı Olmak
  • İnsana ve Çevreye Saygılı Olmak
  • Bireysel ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek
  • Yasalara ve Etik Değerlere Bağlı Olmak
  • Çalışanlara Değer Vermek

İnoksan, insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde uygulanmasını sağlar. Çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. Kurum içinde çalışanlar ya da diğer paydaşlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmez. Her türlü faaliyetinden kaynaklanacak çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek adına gerekli önlemleri alan İnoksan, bu etkileri en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütür. İnoksan, sosyal sorumluluk politikaları çerçevesinde faaliyet coğrafyasında refah düzeyinin, toplumsal bilincin ve yaratıcılığın artırılmasına ve paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal gelişime katkıda bulunmaktadır. Özellikle eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilirliğine destek olur. İnoksan, eğitime verdiği önemle 2006 yılında faaliyetine başlayan Eğitim ve Uygulama Merkezi Akademi İnoksan’da kamu, özel sektör ve STK işbirlikleri ile güçlendirilmiş, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz projeler yürütür. Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü mutfak personeline tahliye sonrası topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri için oluşturulan E Tipi Mutfak projesi ile farklılığını ortaya koyan İnoksan, başarıyla yürütülen bu proje ile TÜHİD tarafından organize edilen Altın Pusula yarışmasında jüri özel ödülüne değer görülmüştür. İnoksan Sosyal Sorumluluk Politikası belgesinde yer alan tüm ilkelerin uygulamaya aktarılması ilgili birimlerce denetlenir. Her bir ilkenin hayata geçirilmesine önem ve öncelik verilir. Bu politika belgesi, İnoksan’ın daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir gelecek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, çalışanlarıyla ve diğer tüm paydaşlarıyla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.