ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

KURUMSAL

Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde entegrasyona ilişkin uyum yasalarını çıkarırken diğer taraftan İNOKSAN sektöründe öncülük ederek Türkiye'yi yenilikler ve ileri teknolojilerle buluşturmaktadır.

 

Bu çerçevede İNOKSAN 'da politika ve stratejiler kapsamında, mevcut tesislerin en ekonomik ve modern bir şekilde çalıştırılması rekabet koşullarına uygun yapılanma ve tevsi yatırımlarının tamamlanması ve yeni yatırımlara gidilmesi esas alınmıştır. Böylelikle üretimde bilgisayar destekli tasarım CAD kullanımı hayata geçirilmiş tüm üretim fonksiyonlarını içeren isler bilgi işlem sistemi ile yönetilir hale getirilmiş, ayrıca metal işleme tezgahları CNC'li yapılara dönüştürülerek ileri teknolojik revizyonlara gidilmiştir.

 

 

Gelişmiş ülkelerin kullandığı ileri teknolojiyi kullanmayı hedef olarak aldığımızdan bu teknolojinin izlenmesi, edinilmesi ve özümsenmesi bazında ileri teknolojiyi kullanmanın ve nitelikli işgücünün önemini stratejilerimizle öngörmekteyiz. Bu çerçevede üretim teknolojimiz içine FMS (Saç metal isleme esnek üretim sistemi) dahil ederek, verimlilik ve tasarımda farklıklar yaratmaktayız.

 

 

Müşteri odaklı yaklaşımlarımız gereği hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretimleri gerçekleştirecek ileri teknoloji içeren makine ekipman ve donanımla desteklediğimiz süreçlerimiz en önemli varlığımız insan kaynaklarımızla sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile yönetilmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ :

Vizyonumuzdan aldığımız güçle dün olduğu gibi bugünde dünya kuruluşu olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolculukta İnoksan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi bizi bugün ve gelecekteki hedeflerimize taşıyacak en önemli araçtır. Misyonumuzun sorumluluğunda değerlerimizden ödün vermeden her gün daha verimli daha güvenli daha ekolojik ve kullanıcı dostu mutfaklar gerçekleştirmektir.

 

İSG POLİTİKAMIZ :

İNSAN ARAÇ DEĞİL, AMAÇTIR.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm  ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederiz.
  • E.Y.S.’nin  işleyişini destekleyerek, uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlarız.
  • İş Kazalarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla  risk analizleri yapar, önlem alır ve sürekli geliştiririz.
  • Çalışanların ve diğer  paydaşların  İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst  düzeyde tutmak amacıyla eğitir, İş ve kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız.
  • Acil  durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla  yapılacak  faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ :

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulayacağımız,

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji edinimi sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri alacağımızı,

Başta  çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal  yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.